در مجموعه ی آموزش خط تحریری سعی شده است ابتدا آموزش مربوط به حروف قرار داده شود. سپس کاربرد و یا اتصال آنها در کلمات مختلف مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین برای تمرین، نمونه های بیشتری در اختیار دانش آموزان قرار میگیرد. برای تمرین بیشتر جملات و اشعاری به صورت جداگانه آموزش داده شده است.

پیشنهاد می گردد دانش آموزان برای اینکه تغییر را در نوشته ها و دست خط های خود مشاهده کنند بعد از دیدن هر کدام از کلیپ های مجموعه ی آموزش خط تحریری، به دفعات به تمرین بپردازند. تا بتوانند نکاتی را که در فیلم به آنها پرداخته میشوند تمرین کنند. بعد از فرا گرفتن نگارش هر حرف،  کلمات و جملات طولانی تر را که در کلیپها آموزش داده شده است تمرین نمایند.